Типи словосполучень

"Типи словосполучень"tipi-slovospoluchen.docx [20,99 Kb] (cкачиваний: 2)

ТИПИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Словосполучення залежно від граматичних значень головного (підпорядковуючого) слова поділяються на три основних типи: дієслівні, іменні та прислівникові. Серед іменних, у свою чергу, виділяються іменникові, прикметникові, числівникові і займенникові.

У д і є с л і в н и х словосполученнях підпорядковуючим слоном є дієслово у всіх його формах, наприклад: керувати гуртком і керую гуртком, керував гуртком, керував би гуртком, керуючи гуртком, керуючий гуртком і т. ін.), читати швидко, роблений учора, повернувшись додому.

Досить поширеними є дієслівні словосполучення з залежним інфінітивом хочу знати, пішла, працювати, хотів би знати, могли повідомити (тощо) та з прийменниковим зв'язком залежного слова (говорили про героїв, знає про нього, розмовляє з черговим, повернувся до хворого).

В і м е н н и к о в и х словосполученнях іменник як підпорядковуюче слово може поєднуватися: а) з іменником (без прийменника чи з прийменником): твір учня, наказ бійцям, ніч перед боєм, шапка з каракулю, боротьба за мир; б) з прикметником: чисте небо, сонячний день, материна хустка, київські каштани; в) з порядковим числівником: п'ятий день, третя рота; г) з займенником: той берег, якась пригода, кожна година; д) з дієсловом у формі інфінітива або дієприкметника: бажання, вчитися, уміння читати, виконана робота, з'ясоване питання; е) з прислівником: шапка набакир, читання вголос, двері праворуч.

У п р и к м е т н и к о в и х словосполученнях підпорядковуючим словом є прикметник, який найчастіше поєднується з іменником (повний енергії, щирий серцем, сильні духом, червоний від сорому, хворий на грип, справедливий до всiх), рідше з прислівником (завжди радісний, дуже дорогий) та інфінітивом (готовий боротися, схильний узагальнювати).

У ч и с л і в н и к о в и х словосполученнях підпорядковуючим словом може бути як кількісний, так і порядковий числівник (два учні, п'ять книг, п'ятеро зай ченят, один з друзів, третій за списком, семеро сміливих, двоє з них, трое з Ленінграда).

У з а й м е н н и к о в и х словосполученкях лише вказівні, означальні і не означальні займенники можуть виступати підпорядковуючими словами (той із пасажирів, кожний із нас, хтось чужий, яка-небудь з дівчат, деякі з присутніх).

У п р и с л і в н и к о в и х словосполученнях підпорядковуючим словом є прислівник, який може поєднуватися з прислівником (дуже добре, пізно вночі) та іменником з прийменником (далеко за морем, низько над степом).

Найбільш поширеними в українській літературній мові є словосполучення дієслівні та іменникові, всі інші вживаються рідше.

Серед словосполучень дуже розвинута синоніміка. Розрізняють стилістично співвідносні синоніми, які надають висловленню додаткового стилістичного забарвлення, і взаємозамінні синоніми ісинтаксичні паралелі), що урізноманітнюють мовлення. Напрпклад, словосполучення явори край дороги і явори при дорозі — стилістично співвідносні, вони позначені певним емоційно-експресивним забарвленням (пор. ще; верби коло хати і верби під хатою, жили біля лісу і жити під лісом).

До стилістично співвідносних належать також словосполучення типу читати книгу — читання книги, користуватися бібліотекою — користування бібліотекою; дієслівні словосполучення — нейтральні, загальновживані, а іменникові є ознакою ділової мови і часто мовними штампами (канцеляризмами).

Взаємозамінними є, наприклад, синонімічні словосполучення дівчата з Києва — київські ді вчата, біль серця — сердечншї біль — біль у серці, дороги війни — военні дороги і под. Всі вони є засобом збагачення мови й урізноманітнюють її функціональні можливості.

 Вправа 6. Словосполучення згрупуйте за типами залежно від частини мови головного слова. Повторіть значення та морфологічні ознаци іменників, прикметників, дієслів та прислівників.

Виконання плану, хтось із присутніх, сідин із нас, захоплений зненацька, знайомий з розповіді, любов до людей, захист Вітчизни, удостоєний ордена, щастя жити, їхати відпочивати, вірити людям, вміння малювати, потрібний людям, пізно ввечерi, п'ятий з друзів, гарний собою, гордий за Вітчизну, далеко внизу, третій від дверей, сильний вірою, дехто з глядачів, ветеран працi, розповідь про зустріч, плавати на катері, повертаючи книгу.

Вправа 7.  Перекладіть українською мовою. Запишіть попарно лише ті словосполучення, в яких при перекладі змінюються прийменники (напр.: шестой по списку — шостий за слиском). Повторіть значення прийменників.

Любовь к человеку, стремление уехать, отдыхать после работы, повесть о героях, сильные духом, каждый из нас, уважение к старшим, шкаф для книг, обнимая отца, рассказать об учебе, повернуть налево, дверь на балкон, действовать согласно приказу, пришел по вызову,

Вправа 8. Прочитайте наведені ряди синонімічних словосполучень і з'ясуйте, які серед них — стилістично співвідносні, а які — взаємозамінні. Повторіть відмінкові закінчення іменників 1, 2, 3 та 4 відміни,

Лист батька — батьків лист, річка біля села — річка під селом, розповідати за батька — розповідати про батька, шафа для книг — книжкова шафа, бігти дорогою — бігти по дорозі, плакати від болю — плакати через біль, повернувся ще вденьповернувся ще за дня, Шевченкові думи — думи Шевченка.

 

Читайте також